Månadsbrev

Månadsbrev januari 2018

Kära vän!
Jesus Kristus är densamme i går och idag och i evighet (Hebr. 13:8)
Vilken härlig tröst när vi går in i ett nytt och okänt år, att Kristus lever och är densamme i går och idag och i evighet. Vad som än händer står Kristus helt oförändrad, är alltid densamme. Min övertygelse är att Jesus Kristus är svaret på alla de utmaningar vi står inför. Vare sig det gäller utvecklingen i Sverige, romernas tillsynes hopplösa situation i Rumänien, våra personliga liv, låt Jesus vara med. Mitt enkla vittnesbörd är detta: Frågar vi Jesus, så får vi svar.
När jag ser tillbaka på året som gått, kan jag konstatera att evangelium har framgång på alla platser vi verkar i. Missionsarbetet bland indianerna i Saènz Peña växer kraftigt, och i huvudförsamlingen, som leds av Pablo Johansson, döper man varje månad ett 50-tal nyfrälsta. I nästa månadsbrev rapporterar vi om detta. I Brasilien fortsätter framgångarna för 100% Vida och deras ungdomsarbete i Santos. Varje månad döps ett 40-tal nyfrälsta ungdomar. Från fängelsearbetet i Mombasa rapporteras det om fortsatta segrar för evangeliet.

Vår missions huvuduppgift är att medverka till förändring. Förändring som består. Vårt nära samarbete med dotterorganisationen Hoppets Stjärna, har visat sig vara ytterst framgångsrikt. Förkunnandet av evangelium, med kraftfulla sociala hjälpinsatser skapar nödvändiga förändringar.
De senaste tre åren har vår största utmaning varit att skapa en fungerande modell till förändring bland eftersatta romer. Många har försökt, men få har lyckats. Men jag tror vi är på god väg. I den bifogade intervjun, som min gode vän Börje Norlén gjorde med mig innan jul, beskrivs detta.
Läs hur vi ser på utmaningarna i Rumänien, och på vilket sätt vi angriper dem.
Jag står orubbligt fast i att framgångarna beror på att vi satt Jesus i centrum i allt vad vi gör, och det är också orsaken till att jag tror på fortsatta framgångar.
Evangelisationsarbetet har stora ekonomiska behov för att fortsätta sin utveckling. Därför ber jag frimodigt om ditt ekonomiska stöd till arbetet. Alla gåvor, stora som små, är till stor välsignelse.
Till sist, vad kan vara ett lämpligare fältrop för det nya året 2018 än detta: Jesus Kristus är densamme i går och idag och i evighet!
Fridshälsningar

Lennart Eriksson

 

Intervju med Lennart Eriksson, missionsledare för 100% Liv
Text: Börje Norlén
Strategi för de satsningar 100% Liv gör i Rumänien
För Lennart Eriksson, missionsledare för 100% Liv, och utvecklingschef för Hoppets Stjärna står det fullständigt klart att evangeliet om Jesus Kristus ger resultat som består. De insatser som görs vilar på tre ben – förkunnelse av evangelium, sociala insatser samt utbildning/entreprenörskap.
100% Liv samarbetar med Hoppets Stjärna för att med olika insatser stötta de romer som finns i Rumänien. Det är ett långsiktigt arbete som i längden ger bättre resultat än att enbart satsa resurser på dem som kommer som tiggare till Sverige. Lennart Eriksson berättar att det var hösten 2014 som han började fundera på hur stödet till romerna skulle kunna fördjupas och breddas.

– Jag grunnade en hel del på hur vi skulle angripa utmaningen att verka för en mer långtgående förändring av livsstil och utvecklingshämmande traditioner. Inte bara att akut sätta plåster på sår, utan mer omfattande åtgärder. Samtidigt läste jag boken Läsarna av Gunnar Hallingmark. Den handlar om den svenska väckelserörelse som bröt fram under senare hälften av 1800-talet och som satte outplånliga spår i hela det svenska samhället. Hela detta starka skeende började när människor började upptäcka kraften i Guds Ord och samlades i hemmen för att läsa bibeln tillsammans (därav uttrycket ”läsare”). Det blev det frö som ledde fram till en genomgripande folkväckelse. Under några få decennier föddes samfund som Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), Baptismen, Missionsförbundet, Frälsningsarmén, och senare även Helgelseförbundet och Pingströrelsen. Ur folkväckelsen utvecklades sedan nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen som skapade förutsättningar för den demokrati vi idag är så stolta över.
– Frågan är om det finns några i Europa, som bättre än vi svenskar kan identifiera vad folkgruppen romer behöver uppleva för att genomgå en långtgående positiv utveckling? Det är ju bara att läsa vår egen historia. Då går det inte att blunda för att det är evangeliet som åstadkommer den mest genomgripande samhällsomdaningen. Om nu inte vi som bekänner Jesus som Herre och frälsare vill satsa på att evangeliet förkunnas – vilka ska då göra det?

Den svenska samhällssituationen stod vid mitten av 1800-talet på gränsen till katastrof, med svår social misär, alkoholmissbruk och svält. Dessutom emigrerade bortemot en miljon människor till Nordamerika och landet utarmades på stora resurser i form av arbetskraft. Ändå fanns det en så stark inneboende kraft till förändring i den frambrytande folkväckelsen att den sociala situationen tog en helt ny vändning. Människor slutade supa, tog ansvar för sina familjer och blev skötsamma och laglydiga medborgare.
Som Lennart Eriksson mycket riktigt konstaterar finns det alltför lite dokumenterad forskning om väckelserörelsens betydelse för demokratin och den ekonomiska tillväxten i vår nation. I spåren av folkväckelsen följde en höjning av utbildningsnivån och utveckling av föreningslivet. Det borde finnas mer än en akademisk avhandling som belyser denna utveckling.
– När jag tog del av Gunnar Hallingmarks forskning om läsarna tänkte jag att något liknande skulle behöva ske i det romska samhället. En andlig rörelse som reser upp människor, åstadkommer ett ekonomiskt lyft, en moralisk resning och en utbildningsrevolution i hela samhället. Bland romerna i Rumänien finns också en del positiva exempel som vi tidigare har lyft.Ett sådant exempel är staden Murgeni, i östra Rumänien, mot gränsen till Moldavien, där cirka 30% av de 8 000 invånarna är romer. Där har en väckelse gått fram de senaste 25 åren, vilket resulterat i att 90% av romerna i staden nu är pingstvänner. I distriktet Vasuli, som Murgeni tillhör, har 17 nya församlingar planterats. Tingshuset har klappat igen, kriminalitet och missbruk minskat drastiskt, nästan alla barer har tvingats slå igen och alla barn går nu i skolan.
De positiva förändringar som evangeliet åstadkommit bland romerna i Rumänien är en god början, men löser inte per automatik alla sociala och ekonomiska problem. Därför satsar Hoppets Stjärna på utbildnings- och resurscenter för romska barn. Några har redan dragit igång på orter, där evangeliet förkunnats, människor blivit frälsta och församlingar planterats. Till centret kan romska skolbarn komma på morgonen och få frukost, dusch och rena kläder; om de är smutsiga och luktar illa tar skolan inte emot dem. I dessa center finns även annan verksamhet, som hjälp med läxläsning efter skolan.
– När barnen får utbildning lyfter det också den sociala standarden i hemmen. De börjar få nytt hopp inför framtiden och bryr sig därför mer om den yttre miljön än tidigare. Hygien och renlighet har förbättrats och många flickor har lärt sina mammor att läsa. Därmed finns de nödvändiga förutsättningar som krävs för en framgångsrik utveckling.

Lennart brukar använda sig av liknelsen att det inte går att bygga ett hus direkt på träsk- eller sumpmark. Först måste dränering till, sedan vidtar pålning och sedan kan grunden till huset börja läggas. På samma sätt är det med de sociala insatser som Hoppets Stjärna gör. Utan evangeliets grund får dessa insatser inte samma genomslag.
– Inga kulturer eller traditioner är utan brister. I den romska kulturen finns inslag som direkt motverkar framtidstro och en positiv utveckling. En tradition som är direkt förfärlig är när unga flickor gifts bort mot en handpenning, innan de ens hunnit blivit vuxna. Receptet är att förkunna evangeliet som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det glada budskapet är det enda som kan ge en djupgående förändring för detta folk som varit förtryckt i sekler.
Lennart Eriksson understryker att arbetet måste vila på mer än ett ben för att bli stabilt och framgångsrikt. Därför har ett samarbete inletts med Focus Business School (FBS) och dess grundare Marco Strömberg. Lennart Eriksson har även valts in i styrelsen där. Några kurser har redan ordnats med undervisning om vad som krävs för att starta och driva företag på en biblisk grund. Att arbetstillfällen skapas är oerhört angeläget, eftersom arbetslösheten bland romer är katastrofalt hög.

– På grund av den utbredda korruptionen i landet har företagande av många uppfattats som något smutsigt som man inte vill ha något att göra med. Alltför många tvingas därför att söka jobb utomlands och som vi alla vet har allt fler kommit till vårt land för att tigga.
Lennart Eriksson är imponerad över alla de insatser som görs av kyrkor och andra ideella krafter i vårt land, för att hjälpa de rumäner som kommer hit för att tigga. Men för Hoppets Stjärna och 100% Liv har det varit viktigt att koncentrera insatserna till romernas hemmiljö. Lennart konstaterar att de verkliga förlorarna i systemet med det utbredda tiggeriet är de barn som lämnas kvar i Rumänien.
– De barnen växer upp utan far och mor, missar skolan, och blir nästa generations tiggare. Detta smärtar mig oerhört. Därför måste vi alla hjälpas åt att förändra romernas situation, lägga all prestige åt sidan, och inse att romer-utmaningen är enorm och komplex. Det vi behöver fokusera på är hur vi kan nå den bestående förändring som är så efterlängtad och nödvändig.

Ett led i detta är att utbilda människor i företagande. Det koncept som Focus Business School (FBS) tillämpar har Lennart Eriksson försökt lansera i den rumänska pingstunionen. I början gav det inte så starkt gensvar, Lennarts bild är att de bara talade om sina egna behov.  – När jag då frågade varför församlingarna själva inte kan möta dessa behov fick jag svaret att det beror på att alltför många inte har något jobb. Då förklarade jag för dem att det är just detta som FBS försöker göra något åt. Sedan gav jag exempel på hur små företag hade kunnat startas och inkomst och jobb genererats och nu har vi ett lovande samarbete på gång med Pingstunionen.
Företagarutbildningen för romer utgår från ett nytt sätt att tänka. I den romska kulturen lever man oftast i nuet och tar en dag i taget, när man har pengar spenderar man dem gärna. Under utbildningen får de lära sig att inte göra av med alla pengar på en gång utan även spara för framtiden. Lärdomar som många i den äldre generationen i Sverige fick inpräntade i sig via Sparbankens tidning Lyckoslanten.
Lennart Eriksson har ända sedan den kommunistiska regimen kapsejsade i januari 1990 varit engagerad i utvecklingsarbete i Rumänien. Då var den sociala situationen för funktionshindrade barn katastrofal. Efter tålmodigt arbete via överlåtna eldsjälar i landet har Hoppets Stjärna medverkat till att synen på funktionshindrade idag är en helt annan.
– En lång väg är kvar att gå men vi har glädjande nog passerat en hel del viktiga milstolpar. När jag ser den utvecklingen så tror jag det är möjligt att förändra situationen, såväl för romerna som för hela nationen. Med ett ärligt och uppriktigt hjärta gör vi det som är möjligt, sedan får vi lita på att Gud gör det omöjliga, avslutar Lennart Eriksson med stor inspiration.

Månadsbrev december 2017

Kära vän!
I skrivande stund har jag nyligen kommit från Argentina. Här i Kärrsjö möts jag av ett fantastiskt snölandskap och det är precis som det ska vara i adventstid. Nu väntar vi på Konungen, och inom några veckor får vi fira jul, då firar vi att Gud sände sin egen son till världen. Det är evangelium, de verkligt goda nyheterna!
När änglabudskapet ljuder över Betlehems ängar, ”Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: I dag har en Frälsare fötts åt er” (Luk. 2:10–11), har Ordet blivit människa. I Romarbrevet 8:3 läser vi ”…det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, till det yttre lik en syndig människa”. Gud hade sänt sin egen Son som syndoffer. Här uppenbaras nu för alla ”kvinnans säd, som ska krossa ormens huvud” (1 Mos. 3:15)

Gud sände sin Son. Här har vi själva kärnpunkten i hela vår kristna tro. Gud gav sin evige Son åt vårt stackars fallna släkte! Tänk efter hur orden lyder! Det står: Gud sände sin Son. Det står inte att ”Då föddes Guds Son”, utan det står: ”Gud sände sin Son”. Skriften säger: ”Barnet var Guds evige Son och var hos Fadern innan jorden fanns” (Ordspr. 8:23–25). I Betlehem skulle han födas, ”vars ursprung är före tiden, från evighetens dagar” (Mika 5:2).

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till … Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning”
(Joh. 1:1–3, 14).
Detta ligger i ordet sände – Gud sände sin Son – en Son som fanns till från början, men som när tiden var inne sändes till jorden. Kristus säger: ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son” (Joh. 3:16).
Samma sak säger Johannes: ”Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder” (1 Joh. 4:9–10).
Snart är det jul. När vi betraktar barnet i Betlehem, vars födelse proklamerades av hela den himmelska härskaran för de fattiga herdarna på ängarna, ser vi Guds oändligt stora gåva!
Jesu födelse proklamerades av hela den himmelska härskaran för de fattiga herdarna på ängarna och genom den underbara stjärnan för de vise männen i Österlandet. Tack och lov, ära och pris och starkhet vare vår Gud från evighet till evighet för hans oändligt stora gåva till oss.
Förra månaden sände vi dig vår fortsättningsfilm ”Jag är Fri” om fängelsearbetet i Kenya. Jag vill uppmuntra dig att visa filmen för dina närmaste när du träffar dem i jul. Ett ypperligt tillfälle att förklara vad verklig frihet och glädje innebär. Och vad evangelium åstadkommer idag. Den visar vad vi kan betyda för andra runt om i världen, med bara ett par hundralappar i månaden. Varje svensk invånare lägger cirka 2000 kronor på julklappar som gör någon glad för en enda dag. För samma summa kan vi ge glädjens och frihetens budskap till människor som lever i kyla och mörker – året runt! Med tillönskan om en riktigt God och Välsignad Jul!

Lennart Eriksson

PS. Vi bifogar några förslag på julklappar till behövande.  God Jul!

Månadsbrev november 2017

Kära missionsvän!
Tiden bara rusar iväg! Vi noterar november månad och bara en månad kvar till jul!
Här i Kärrsjö har det snöat till och från och vilken dag som helst gör vintern sitt stora genombrott.
Men efter vintern kommer en vår! I Höga Visan kapitel 2, vers 11-13 finns dessa fantastiska rader: ”Stå upp, min älskade, du min sköna och kom hitut. Ty se, vintern är förbi och har gått sin kos. Blommorna visar sig på marken, tiden har kommit, då vinterträden skärs, och turturduvan låter höra sin röst i vårt land. Fikonträdets frukter börjar mogna, vinträden står redan i blom, de sprider sin doft. Stå upp min älskade, min sköna, kom hitut.”
Det är detta vi vill förmedla med månadens utskick som är annorlunda. En film som visar frukten av ett mångårigt arbete, där vi har fått se frusna själar komma in i vårens blomstring och få inandas de ljuvliga vårdofterna från vår allsmäktige Gud!
Ibland kan det vara svårt att se en vår och sommar efter en kall och kylig vinter. Så kan både du och jag känna det i vår själ. Jag har känt det flera gånger. Säkert också flera av dina och mina vänner. Men bakom varje frostig årstid i livet kommer en vår. Det är detta som den här filmen vill visa!
Se filmen och se vad Jesus kan göra med människor som varit längst in i kylan och utsattheten. Visa den för dina vänner och bekanta. Beställ fler filmer och ge bort i julklapp som ett enkelt budskap om vad Jesus kan göra! Bland informationen i denna månadsbilaga finns tips till dig hur du kan gå tillväga.

Vi ger dig den här filmen som ett tack för det stöd du har varit för 100% Liv. Ordinarie pris för den här välgjorda dokumentären är 175 kronor. Vill du betala för den, så lägger du till kostnaden på din inbetalning.
Gud ska rikligen välsigna dig för varje initiativ du är beredd att ta för att föra detta budskap vidare. Tack för dina gåvor och inte minst för dina förböner för detta viktiga arbete!

Lennart Eriksson

Månadsbrev oktober 2017

Kära vän!
I senaste numret av årsmagasinet 100% Liv berättade vi om den ungdomsväckelse som pågår i hemstaden Santos i Brasilien. Vår systerförsamling 100% Vida har på två och ett halvt år sett ungdomsskaran öka från 30 till 800 personer.
I september månad tog jag vår medarbetare Samuel Andersson, 27 år, med mig och besökte Santos. Samuel, som själv varit ungdomsledare i en församling i Örebro under tre år, ville veta vad som var orsaken till denna enorma framgång. Så även jag. Eftersom evangeliet är detsamma överallt, så ville vi veta vad det var Santos-vännerna hade upptäckt.
Vi upptäckte hemligheten, som inte är någon hemlighet alls. Det viktigaste av allt är fullständig Jesus-centrering. Jesus är i mitten av allt. Inte underhållning. Inte aktiviteter. Allt handlar om Jesus, men genomförs på ett sätt som attraherar en ung generation. Detta kan du läsa om i månadens nyhetsbrev.
Jag själv kom till insikt om att det är Sveriges ungdomar vi måste fokusera på att nå med evangelium. Det finns en generation som knappt vet vem Jesus är och vad evangelium erbjuder. På samma sätt som Hoppets Stjärna har satsat på att nå barn tidigt i livet med hjälpinsatser, på samma sätt ska 100% Liv tänka när det gäller evangelisationsinsatser. När vi bistår barn så når vi deras föräldrar. Vi ser det varje dag i vårt romerarbete och jag är övertygad om att det fungerar på samma sätt i Sverige. När vi vinner ungdomar för Jesus så vinner vi även deras föräldrar.
Jag hörde flera vittnesbörd i Santos om föräldrar som ville ta reda på vad som hade hänt med deras söner och döttrar. Plötsligt bäddade de sin säng, hjälpte till hemma, slutade att käfta emot sina föräldrar…..många föräldrar har funnit Jesus på detta sätt. Visst är det fantastiskt i all sin enkelhet!
Låt oss satsa på att vinna det unga släktet för Jesus. När de finner Honom kan de inte vara tysta. Nej, de är fullständigt orädda och frimodiga. ”Vi för vår del kan inte tiga om vad vi sett och hört.” Så är det bland de nyfrälsta i Santos, och så blir det i Sverige också.

Vi vill nå ut till så många som möjligt, så snart som möjligt, och med ditt stöd kan vi lyckas. Varje gåva kan göra avgörande skillnad för någon som annars aldrig skulle ha fått möte Jesus. Hjälp oss att presentera honom för en ny generation svenskar!
Med varma hälsningar

Lennart Eriksson

Månadsbrev september 2017